Polish

Czym jest  “Work of Art”?

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji językowych pracowników muzeów europejskich, należących do tzw. Zespołu Obsługi Zwiedzających (są to m.in. osoby pilnujące wystaw muzealnych, kasjerzy, pracownicy ochrony). Problemem w wielu muzeach jest nawiązanie komunikacji werbalnej między zagranicznymi zwiedzającymi a personelem muzealnym, bezpośrednio mającym z nimi kontakt. Głównym powodem takich sytuacji jest po prostu brak znajomości języków obcych, co może wynikać z braku odpowiedniej oferty zawodowych kursów doszkalających w zakresie języków obcych dla tej właśnie grupy.

Najważniejsze dokumenty wypracowane przez partnerstwo i przetłumaczone na język polskich.

Studium profilu zawodowego ZOZM

Studium potrzeb językowych ZOZM

Studia przypadków – muzea europejskie

Słownik ZOZM: EN, DE, PLTR

Prototypy e-learningowe: Captions, Cloakroom

Raport dotyczący najodpowiedniejszych materiałów i rozwiązań dydaktycznych opartych o TIK oraz ich proporcji w stosunku do stacjonarnych zajęć językowych przeznaczonych dla Zespołu Obsługi Zwiedzających Muzea (ZOZM)

Raport na temat możliwego rozszerzenia zawartości oraz programu kursu o materiały przeznaczone dla pracowników zajmujących inne stanowiska w muzeach.

Zespół Projektowy “Work of Art” próbuje zmierzyć się z tym problemem, przeprowadzając następujące działania:

 • analizę różnic występujących w profilach zawodowych pracowników muzeum w różnych instytucjach Kultury w Europie, ich metod kształcenia i istniejących programów szkoleniowych, oraz poziomu znajomości języka angielskiego lub innych języków;
 • analizę zakresu potrzeb dotyczących komunikowania się w językach obcych w muzeach;
 • przygotowanie wspólnego słownika typowych zawodowych zwrotów i wyrażeń dla pracowników pierwszego kontaktu, dostępnego we wszystkich językach partnerów projektu;
 • opracowanie programu nauczania języka angielskiego dla tej grupy docelowej;
 • określenie stopnia wykorzystania narzędzi ICT w planowanych szkoleniach;
 • przygotowanie rekomendacji szkoleniowych dla wszystkich partnerów projektu;
 • popieranie wykorzystania CEFRL (Common European Framework of Reference for Languages – Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) jako wskaźnika kompetencji językowych;
 • udostępnienie rezultatów Projektu interesariuszom z całej Europy.

Dlaczego realizujemy ten projekt?

Rokrocznie tysiące muzeów w całej Europie odwiedzają setki tysięcy gości z obcych krajów. Goście ci nie tylko kupują bilety i w milczeniu podążają przez sale wystawiennicze, często miewają pytania, np. o znalezienie konkretnego dzieła, o szatnię, toaletę, znalezienie sklepu z pamiątkami lub kawiarni, odnalezienie wyjścia albo o windę na wyższe piętra. Czasami trzeba niektórym gościom przypomnieć zasady obowiązujące w danym muzeum, np. że nie wolno używać lampy błyskowej, nie wolno dotykać rzeźb, a bagaż należy zostawić w szatni.

Jeśli zwiedzający nie potrafi mówić w lokalnym języku, co jest raczej częstym zjawiskiem w krajach, takich jak Portugalia, Polska czy Turcja, a pracownik muzeum nie zna języka cudzoziemca dochodzi do niezręcznej sytuacji braku możliwości porozumienia się, a tym samym obniża się poziom usług, świadczonych przez instytucję.

Podobne sytuacje obserwujemy niemal każdego dnia w muzeach całej Europy: goście i personel muzealny próbujący porozumieć za pomocą gestów.

Dlaczego tak jest?

 1. bardzo często personel, należący do tzw. Zespołu Obsługi Zwiedzających posiada niski poziom wykształcenia (choć nie dotyczy to wszystkich pracowników) oraz niewielki lub żaden znajomości języka obcego;
 2. wspomniana grupa docelowa często nie jest brana pod uwagę w szkoleniach językowych, mimo oczywistych potrzeb w tym zakresie;
 3. ale także:
  • wskazana grupa docelowa na ogół pracuje w nietypowych wymiarach godzin lub na zmiany, przez co trudno jest im uczestniczyć regularnie w kursach językowych;
  • w niektórych muzeach nie są oni pracownikami zatrudnionymi na stałe, tylko pochodzą z firm zewnętrznych, przez co nie są objęci wewnętrznymi programami szkolenia zawodowego;
  • ponieważ mają poczucie, że nauka języka obcego może być dla nich za trudna, co jednak nie powinno znaczyć, że niedostępna.

Współpraca partnerska między muzeami a instytucjami, specjalizującymi się w nauczaniu jezyków obcych, nawiązana w ramach Projektu “Work of Art” ma na celu nie tylko identyfikację i analizę potrzeb szkoleniowych, lecz również  stworzenie adekwatnego oraz efektywnego programu pomagającego w nauce języka obcego.

Trudności w zorganizowaniu regularnych zajęć językowych dla wspomnianej grupy docelowej z uwagi na jej czas pracy w zmiennych godzinach niejako wymusiły konieczność wykorzystania nowoczesnych narzędzi ICT jako wsparcia w planowaniu szkolenia językowego, zgodnie z rekomendacjami The Bruges Communiqué z grudnia 2010 r. (dot. wzmocnienia współpracy europejskiej na rzecz edukacji zawodowej i szkoleń).

Co zamierzamy osiągnąć?

Zespół Projektowy zamierza stworzyć program szkolenia językowego dla pracowników Muzeum z Zespołu Obsługi Zwiedzających. Program będzie stanowił podstawę wspólnego podejścia do szkolenia językowego dla tej grupy docelowej wśród partnerów projektu i dostarczy nie tylko nowe spojrzenie na potrzebę zapewnienia szkolenia językowego tym pracownikom, ale także stworzy specyficzne narzędzia językowe, które po zakończeniu projektu “Work of Art”, mogą zostać wykorzystane w kolejnym przedsięwzięciu, np. Transferu lub Rozwoju Innowacji.

W ramach Projektu zmierzamy do osiągnięcia tych celów, wykonując następujące zadania:

 • przeprowadzenie analizy profili zawodowych pracowników ZOZM w krajach zespołu projektowego i ich lokalnych partnerów pod kątem kategorii zawodowych, podstawy edukacji i szkolenia zawodowego;
 • porównanie profili zawodowych w różnych krajach i określenie ich cech wspólnych, przydatnych do stworzenia szkoleń językowych;
 • zidentyfikowanie potrzeb grupy docelowej w zakresie szkolenia językowego (przez wywiady, obserwacje, nieformalną wymianę pomysłów) w celu ustalenia wspólnych założeń dotyczących kształcenia językowego;
 • ustalenie aktualnego poziomu językowego grupy docelowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Wykształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages);
 • przygotowanie wspólnego słownika zwrotów i wyrażeń przydatnych w ramach działalności zawodowej ZOZM;
 • stworzenie programu szkoleniowego do nauki języka angielskiego dla ZOZM w językach krajów wchodzących w skład partnerstwa projektowego;
 • określenie właściwego stylu nauczania wraz z doborem najbardziej odpowiednich form wsparcia, materiałów i narzędzi ułatwiających nauczanie;
 • zaprojektowanie lub zaadaptowanie właściwych instrumentów badawczych w celu weryfikacji przez grupę docelową zastosowanych narzędzi i rozwiązań;
 • sporządzenie raportu końcowego, który będzie zawierał wszystkie ustalenia projektu i rekomendacje na przyszłość;
 • upowszechnienie rezultatów wśród interesariuszy.

Zespół Projektowy:

Centro Europeu de Línguas (Portugalia) – koordynator projektu
Muzeum Narodowe w Krakowie (Polska)
AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza – Centrum e-learningu (Polska)
The Isparta Teachers’ Association (Turcja)
The University of Glasgow, English as a foreign language department (Anglia)
Förderband e.V. Kulturiniative (Niemcy)

Partnerzy lokalni

Partnerzy lokalni zgodzili się przyczynić do osiągnięcia rezultatów projektu poprzez współpracę w zakresie przeprowadzanych badań. Będą oni uczestniczyć w lokalnych spotkaniach partnerów projektu i otrzymywać regularne informacje na temat efektów materialnych oraz rezultatów projektu, w tym ostatecznych wyników badań.

Partnerstwo “Work of Art” obejmuje następujących partnerów lokalnych:

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa (Portugal)
Museu das Comunicações, Lisboa (Portugal)
Museu da Igreja de São Roque, Lisboa (Portugal)
Museo Sorolla, Madrid (Spain)
The British Council, Kraków (Poland)
„Mały Rynek” Szkoła Języków Obcych, Kraków (Poland)
Muzeum Sztuki, Łódź (Poland)
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków (Poland)
Muzeum Mazowieckie w Płocku, Płock (Poland)
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów (Poland)
Muzeum Śląskie, Katowice (Poland)
Muzeum Tatrzańskie, Zakopane (Poland)
Isparta Museum, Isparta (Turkey)
The Hunterian Museum at the University of Glasgow, Glasgow (Great Britain)
The Kelvingrove Museum, Glasgow (Great Britain)
The Riverside Museum, Glasgow (Great Britain)
The Scottish Football Museum at Hampden, Glasgow (Great Britain)
Glasgow Science Centre, Glasgow (Great Britain)
Staatliche Museen zu Berlin, Berlin (Germany)
Deutsches Historiches Museum, Berlin (Germany)
Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebgesellschaft m.b.H., Wien (Austria)

Program UE „Uczenie się przez całe życie”/Projekty partnerskie Leonardo da Vinci Numer Projektu: 2012-1-PT1-LEO04-11978 1