Muzeum Narodowe w Krakowie

logo_mnk

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE

utworzone zostało w 1879 roku i obecnie jest placówką muzealną o największej liczbie kolekcji, budynków i stałych galerii w Polsce.

„Misją Muzeum jest świadczenie o wartościach narodowych i ogólnoludzkich poprzez upowszechnianie sztuki światowej i polskiej, zwłaszcza ośrodka krakowskiego, oraz poprzez działania muzealne obejmujące kolekcje i dzieła o wartości naukowej, historycznej i artystycznej, powstałe jako rezultat przekonań tych, których łączy poczucie przynależności lub uznanie dla kultury polskiej – bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość czy wyznanie”.

Zbiory, nad którymi pieczę sprawuje Muzeum Narodowe w Krakowie, liczą blisko 800 tysięcy eksponatów. Kolekcja obejmuje przedmioty ze wszystkich epok, od sztuki starożytnej po dzieła artystów tworzących współcześnie. Jej trzonem jest sztuka polska (malarstwo, rzeźba, rysunek, rzemiosło artystyczne). Muzeum posiada także sporo eksponatów zachodnioeuropejskich, a także bezcenną kolekcję sztuki cerkiewnej oraz Dalekiego Wschodu. Prócz dzieł sztuki Muzeum gromadzi zbiory biblioteczne (wśród nich stare druki, rękopisy i obiekty kartograficzne), numizmaty i dawną fotografię.

Szczególnym działem jest Pracownia Ikonografii Krakowa, gdzie gromadzone są dawne widoki Krakowa.

Swoje kolekcje Muzeum zarówno przechowuje i konserwuje, jak też udostępnia szerokiej publiczności – poprzez ekspozycje stałe i czasowe oraz wydawnictwa, działania edukacyjne skierowane do wszystkich grup wiekowych i spotkania popularyzatorskie.

W roku 2012 Muzeum Narodowe w Krakowie zwiedziło ponad 640 tysięcy osób.